Barion Pixel

Domov Odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok

1. Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné dopraviť na našu adresu (SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. so sídlom Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, IČO: 50 751 999, DIČ: 2120475104akýmkoľvek spôsobom. Späť bude vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

– názov reklamovaného tovaru

– konkrétny popis závady

– reklamovaný výrobok

– kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

– adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením e-mailom na adresu: info@magazinlovuzdar.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Prosím berte na vedomie, že podľa §7, ods.6, písmeno i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

Na vyplnenie reklamácie môže zákazník využiť formulár na podanie reklamácie:

V prípade reklamácie predplatného (polročné, alebo celoročné) bude zákazníkovi vypočítaná a vrátená alikvótna časť platby z predplatného.